Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την γρήγορη και ορθή λήψη αποφάσεων από τον επιχειρηματία. Στόχος μας είναι η στοχευμένη και τεκμηριωμένη κατεύθυνση προς τις συμφέρουσες βάσει των δοθέντων κριτηρίων και περιορισμών κινήσεις. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε μπορούν να είναι εξατομικευμένες κατόπιν επικοινωνίας με τον πελάτη, ενώ οι βασικές καλυπτόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

  • Σύνταξη Οικονομικού Προϋπολογισμού (Budgeting)
  • Χρηματοοικονομική αξιολόγηση ανάληψης έργων
  • Cost-benefit analysis
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για διακανονισμό & αναδιάρθρωση οφειλών με Πιστωτές & Τραπεζικά Ιδρύματα
  • Οργανωτική Δομή & βελτιστοποίηση αλληλεπίδρασης των τμημάτων της εταιρείας
  • Προσομοίωση φορολογικού ελέγχου με ίδια μέσα της επιχείρησης για εξοικονόμηση κόστους