Παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, πάνταμε γνώμονα την έγκαιρη και έγκυρη λήψη αποφάσεων, που προκύπτει απο τη σωστή απεικόνιση των στοιχείων σας, τα οποία καθορίζουν την ορθή λήψη αποφάσεων. Τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας είναι έτοιμα να αναλάβουν άμεσα και αποτελεσματικά την τήρηση βιβλίων, σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και να παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Θα μελετήσουν με ακρίβεια τα λογιστικά δεδομένα σας αποκαλύπτοντας τόσο τις αδύναμες πτυχές της εταιρείας σας, όσο και αυτές στις οποίες πλεονεκτείτε. Θα σας παρέχουν λύσεις προσαρμοσμένες στο προφίλ σας, είτε είστε εταιρεία είτε φυσικό πρόσωπο.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Oργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου

Καθώς και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας αλλά και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου με στόχο την εξυγίανση της από παλαιότερες εκκρεμότητες.

Ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες

Σε όλων των κατηγοριών βιβλία.

Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο

(Επιμελητήρια, Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία, επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, πρωτοδικείο, ΥΠΕΕ).

Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη

Οικονομικών εκθέσεων & αναφορών.

Εφαρμογή και προσαρμογή λογιστικών σχεδίων

Με απολύτα προσωπικά σχεδιασμένο πλάνο.

Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου

Bιβλία αποθήκης, τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής-κοστολογίου.

Επιδοτούμενα προγράμματα

Μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ, προγραμμάτων και VOUCHER.

Σύνταξη φορολογικών εκπτώσεων

(ΦΠΑ, ΚΠΣ, ΜΧΠ).

Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

(IAS & IFRS)

Ηλεκτρονικά Βιβλία myData

Ολοκληρωμένη ενημέρωση και συμμόρφωση στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών σας βιβλίων

Καθοδήγηση στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Bάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και την εικόνα της επιχείρησης.

Ελεγκτικές υπηρεσίες

Στην ορθή εφαρμογή του φορολογικού και εργατικού – ασφαλιστικού δικαίου και τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των λογιστικών και ταμειακών σας συστημάτων.