Το ισχύον εύρος των φορολογικών γνωστικών αντικειμένων σε συνδυασμό με την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει τα χρόνια της δραστηριοποίησης μας στον χώρο τον φορολογιστικών θεμάτων, μας παρέχει την δυνατότητα του αποτελεσματικότερου συνδυασμού των κατάλληλων για την περίπτωσή σας προτάσεων, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της φορολογικής σας επιβάρυνσης με σύννομα και νομοθετημένα, νομικά μέσα.

Ο φορολογικός σχεδιασμός αφορά και σε νομικά και σε φυσικά πρόσωπα. Οι βασικές δραστηριότητες του γραφείου μας αναφορικά με αυτό το πλαίσιο αναλύονται παρακάτω:

  • Αποφυγή υπερβάλλουσας και αχρείαστης φορολόγησης
  • Αξιοποίηση αναπτυξιακών νόμων και των ευεργετημάτων τους
  • Αξιοποίηση συμπλεγμάτων εταιρικών δομών ημεδαπής & αλλοδαπής
  • Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων μεταξύ νομικών προσώπων με αποφυγή του κινδύνου περί φορολογικού πλεονεκτήματος
  • Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων μεταξύ συγγενών φυσικών προσώπων
  • Βελτιστοποίηση διαμοιρασμού ακίνητης περιουσίας για επίτευξη μειωμένης επιβάρυνσης Ε.Ν.Φ.Ι.Α.
  • Ενδοοικογενειακές συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στις διαδικασίες που ακολουθεί μία επιχείρηση αναφορικά με τις φορολογικές πρακτικές της και την μετακύληση κερδών της σε ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα. Το κανονιστικό πλαίσιο που έχει θεσμοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [BEPS – Base Erosion and Profit Shifting - υιοθετημένα μέτρα του Έλληνα Νομοθέτη με τους Ν.4474 & 4487/2017, Ν.4607/2019] προϋποθέτει είτε την αποφυγή περίπλοκων δομών είτε την πολυσχιδή και προσεκτική προσέγγιση που θα τεθεί σε λειτουργεία, κάτι που αρκετές φορές αποδεικνύεται οικονομικά και χρονικά ασύμφορο.

Παρέχεται εξειδικευμένη έρευνα και αξιολόγηση της εν λόγω φορολογικής σας δομής μετά από σχετική επικοινωνία μαζί μας.