Δεδομένων των φορολογικών εξελίξεων με τις οποίες γίνεται προσπάθεια η Ελλάδα να αποτελέσει χώρα με καθαρά ευρωπαϊκούς φορολογικούς θεσμούς και κανόνες, αποφασίστηκε από μέρους της Φορολογικής Αρχής η εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων φυσικών και νομικών προσώπων.

Το γραφείο και οι συνεργάτες μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται για πολλά έτη στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, είναι άριστα καταρτισμένοι για να διασφαλίσουν την ελάχιστη για εσάς προκύπτουσα φορολογική επιβάρυνση.
Μεγάλο βάρος δίδεται στα άρθρα του Νόμου που αφορούν στον φορολογικό έλεγχο, όπως επίσης και σε μετέπειτα εκδοθείσες εγκυκλίους και αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή/και του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορούν σε εξειδικευμένες περιπτώσεις ελέγχων για τους οποίους υπήρχαν διαφορετικές αποφάσεις από αυτές των φορολογικών ελέγχων.

Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση μαζί με την πολυετή εμπειρία, μας επιτρέπει στην στοχευμένη και εποικοδομητική επικοινωνία με τις φορολογικές αρχές και τους κατά περίπτωση λεπτούς χειρισμούς που μπορεί να απαιτηθούν.

Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων των πελατών μας πραγματοποιείται και δομείται με τρόπο που οδηγεί στην ελαχιστοποίηση τριβών σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο. Η παρακολούθηση και κατεύθυνση που βρίσκεται στη διάθεση του πελατολογίου μας, έχει ως στόχο την μέγιστη εξασφάλιση της σύννομης λειτουργίας της επιχείρησης τους, που δεν εμποδίζει όμως την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Σε περίπτωση που αναλάβουμε την διεκπεραίωση φορολογικού σας ελέγχου χωρίς να υφίσταται προηγούμενη μας συνεργασία, αποσκοπούμε και αναμένουμε στην ομαλή και συνεπή επικοινωνία με εσάς και το λογιστήριο σας, προκειμένου να επιτευχθεί αφενός πρόβλεψη των πιθανών καταλογισμών αλλά και η συλλογή των επιθυμητών αιτιολογήσεων και δικαιολογητικών μέσα στο εύλογο χρονικό διάστημα που παρέχουν οι φορολογικές υπηρεσίες.

Σκοπός του γραφείου μας είναι να βρισκόμαστε στο πλευρό του φορολογούμενου καθόλη τη διάρκεια του ελέγχου και να παρέχουμε συνεχή και αξιόπιστη ενημέρωση, καλύπτοντας όλο το εύρος των δυνητικών κινήσεων μας με αξιοπιστία και ασφάλεια.

Η εξειδίκευση του γραφείου μας αφορά τόσο σε ανοίγματα λογαριασμών φυσικών προσώπων όσο και σε ελέγχους νομικών προσώπων με τα νέα μοντέλα όπως οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

Μπορείτε να ανατρέξετε στο δημοσιευμένο άρθρο μας για μία τεχνική και συνοπτική επισκόπηση των βημάτων και διαδικασιών ενός φορολογικού ελέγχου.