Οι Τομείς Δραστηριότητας και Eξειδίκευσης της Εταιρείας μας είναι πολλοί, καλύπτοντας με επάρκεια κάθε φορολογικό και λογιστικό ζήτημα. Στις μέρες μας, οι λογιστικές εταιρείες χρειάζεται να διαθέτουν υψηλή κατάρτιση, σημαντική εμπειρία και πρακτική, καθώς και εις βάθος γνώση των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής νομοθεσίας. Η λογιστική παρακολούθηση είναι μια σημαντική λειτουργία που ασχολείται με τον εντοπισμό, την καταχώρηση, την επεξεργασία και παρουσίαση των οικονομικών γεγονότων οικονομικών μονάδων και στη συνέχεια συντάσσει σχετικές ειδικές εκθέσεις, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι σε θέση να λαμβάνουν, κατά το δυνατόν ορθολογικές, οικονομικές αποφάσεις.

Η γνώση των φορολογικών διατάξεων είναι πλέον επιβεβλημένη. Η άγνοια, η λάθος ερμηνεία νόμου, η εφαρμογή εν μέρει των διατάξεων, μπορούν να οδηγήσουν σε δυσβάσταχτες οικονομικά κινήσεις που μελλοντικά θα υποθηκεύσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης. Η φορολογική επιβάρυνση της επιχείρησης είναι ήδη αυξημένη και σαφώς τροποποιημένη σε σχέση με το παρελθόν. Οι αλλαγές στην φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων ειναι σημαντικές και τόσο κρίσιμες που αλλάζουν εκ βάθρων την συμπεριφορά της επιχείρησης, τόσο στις συναλλαγές της με το Δημόσιο όσο και με τους τρίτους (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, εργαζόμενους, λοιπούς οφειλέτες και πιστωτές). Το γραφείο μας διαθέτει στελέχη που παρακολουθούν συνεχώς σεμινάρια πάνω στις νέες φορολογικές διατάξεις και διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία. Τα στελέχη μας είναι σε θέση να προδιαγράψουν την επιβάρυνση σε φόρους της επιχείρησής σας ούτως ώστε να είναι δυνατόν να ενσωματωθούν αυτές οι επιβαρύνσεις στο κοστολόγιο αλλα και στον ταμειακό προγραμματισμό της επιχείρησης.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων

Η ετήσια φορολογική υποχρέωση για την πλειοψηφία των ελλήνων πολιτών είναι η φορολογική τους δήλωση. Συνήθως δεν είναι κάτι πολύπλοκο, πολλές όμως φορές γίνονται μικρά ή μεγάλα λάθη, με αποτέλεσμα την άσκοπη χρηματική σας επιβάρυνση. Ένα τόσο μικρό λάθος μπορεί να στοιχίσει ακριβά. Η φορολογική σας δήλωση είναι καλύτερο να γίνεται από τους ειδικούς. Σύνταξη δηλώσεων και για κατοίκους εξωτερικού

Έλεγχος λειτουργίας επιχείρησης

σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου,(εξαγωγικές,χονδρική ή λιανική πώληση,ενδοκοινοτικών συναλλαγών κλπ.)

Προαιρετικός έλεγχος προσώπων

που συναλλάσεται η επιχείρηση, προκειμένου να αποφευχθούν λήψεις εικονικών,πλαστών εν συνόλω η εν μέρει παραστατικών, που θα έχουν ως αποτέλεσμα  εξοντωτικά πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις

Διαμόρφωση φορολογικής στάσης επιχείρησης

όσον αφορά τις διανομές κερδών προς κάλυψη τεκμηρίων των εταίρων - μετόχων καθώς και συμψηφισμό ζημιών ούτως ώστε να αποφεύγεται η τριβή με τη Νομαρχία σε περιπτώσεις Ανώνυμων Εταιρειών

Έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων

σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Άμεση και υπεύθυνη επίλυση των εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Παρακολούθηση και ευθυγράμμιση των δεδομένων

Που θα διαμορφώσουν την φορολογική εικόνα των μετόχων-εταίρων, ένα ιδιαίτερο πεδίο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Επιλογή του χρόνου

Σε περιπτώσεις μεταβίβασης μεριδίων-μετοχών ούτως ώστε να αποφεύγονται αδιακαιολόγητα έξοδα για τους εταίρους-μετόχους.

Ενσωμάτωση των φορολογικών αλλαγών

Και όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ). Αλλαγή της νομικής μορφής και κατά τη διάρκεια της χρήσης εφόσον απαιτείται.

Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις εταιρειών

Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κατά τον τακτικό έλεγχο αλλά διεκπεραίωση των διορθωτικών κινήσειων που θα πρέπει να γίνουν.

Έγκαιρη ενημέρωση

Των φορολογικών επιβαρύνσεων (μηνιαίων ή ετησίων)

Φορολογία Ακινήτων

Mε πλήρη κάλυψη των φόρων & λογιστικών εγγραφών που γεννούνται στην οποιαδήποτε σχετική με ακίνητο συναλλαγή.