Η παροχή υπηρεσιών του γραφείου μας σχετικά με την προετοιμασία και διαχείριση της μισθοδοσίας κατοχυρώνει την πλήρη διασφάλιση της νομοθετικής και κανονιστικής συμμόρφωσης βάσει των οποίων πρέπει να διέπεται η πολύπλοκη εργατική και ασφαλιστική διάταξη μιας εταιρείας. Οι μισθοδοτικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

  • Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικά ταμεία
  • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
  • Παραγωγή λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας
  • Υπολογισμός-πρόβλεψη υπολοίπου μισθοδοσίας σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης ή παραίτησης ή απόλυσης προσωπικού
  • Υπολογισμός και σύνταξη απαραίτητων Αποφάσεων για αμοιβές Διαχειριστών & μελών Δ.Σ.
  • Επικοινωνία και διαμεσολάβηση με τους αρμόδιους φορείς για επίλυση εργοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων
  • Υποβολή μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών
  • Έλεγχος και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ) Εισφορών ανά μήνα για το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης σας
  • Έκδοση Βεβαιώσεων Απασχόλησης και Βεβαιώσεων Αποδοχών Προσωπικού
  • Εναλλακτικοί τρόποι επιβράβευσης και καταβολής συμπληρωματικών αμοιβών προς το προσωπικό της επιχείρησης