Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε..» και με διακριτικό τίτλο «TAX & LAW SOLUTIONS» που εδρεύει στο Σύνταγμα Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη 21, και στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος www.tlsolutions.gr (η ιστοσελίδα), με την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων δεσμεύεται απέναντι σας ότι σέβεται την ιδιωτικότητά σας και φροντίζει για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της, με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και η συμπεριλαμβανόμενη σε αυτή Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αφορά τον χρήστη της ιστοσελίδας μας (ο χρήστης), που καταχωρεί τα στοιχεία του ηλεκτρονικά σ’ αυτήν, με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας μας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί του . Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που διενεργείται από την Εταιρεία με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρεία μας από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας, τον τρόπο επεξεργασίας (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση) και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και με τα δικαιώματα που έχετε έναντι αυτής της επεξεργασίας.

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς, και για το λόγο αυτό σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα:

 • Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε
 • Ποια είναι η νομική βάση για την από μέρους μας επεξεργασία των πληροφοριών σας
 • Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και για πόσο χρόνο τις διατηρούμε
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας
 • Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς
 • Google Analytics Cookies
 • Επικοινωνία με την Εταιρεία μας
 • Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στην Εταιρεία μας
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν μας τις παρέχετε και ειδικότερα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μέσω της καταχώρησης από εσάς στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας, όπου συμπληρώνετε τα εξής ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία:

Φόρμα Επικοινωνίας

Καταχωρείτε όνομα, επώνυμο, email, θέμα και το κείμενο του μηνύματός σας.

Τα ως άνω συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email) τα χρειαζόμαστε ανά περίπτωση προκειμένου α) να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, β) να σας ταυτοποιούμε και να σας παρέχουμε πληροφόρηση ψηφιακά.

Ιστορικό Επικοινωνίας

Χρησιμοποιούμε το ιστορικό επικοινωνίας σας προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες πελατών και υποστήριξη.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ιστοσελίδα επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με ορισμένες υπηρεσίες τρίτων (Facebook, Τwitter, Linkedin και λοιπές παρόμοιες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης). Όταν ο χρήστης κοινοποιεί πληροφορίες σε αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο της TLS Φοροτεχνικής Συμβουλευτικής και υπόκεινται στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

 • όπως απαιτείται κατά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας και για την εκπλήρωση των αιτημάτων που μας απευθύνετε μέσω της ιστοσελίδας μας
 • όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις
 • σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μας παρέχετε επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο όπου προβλέπεται, και την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε βάσει των δικαιωμάτων σας, ως αναλυτικά παρατίθενται πιο κάτω

Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την Εταιρεία μας τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 (ενσωμάτωση οδηγίας 95/46/ΕΚ) και του Ν.3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ). Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της www.interasco.gr, συναινείτε στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων για να φιλοξενήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και επίσης χρησιμοποιούμε τεχνικά μέτρα για την διασφάλιση των δεδομένων σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας

Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σας:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα,όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy)
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί
 • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας είτε σε σας είτε σε άλλον πάροχο υπηρεσιών
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση,δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς

Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του ΓΚΠΔ προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας τους και καταβάλλουμε συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή τήρησή τους.

Συγκεκριμένα, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούμε στο έπακρο το επίπεδο διασφάλισης της πληροφορίας και να συμμορφωνόμαστε ως προς τα προτεινόμενα τεχνικά μέτρα όπως είναι η κρυπτογράφηση, η ψευδωνυμοποίηση, η ανωνυμοποίηση και η ελαχιστοποίηση των δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων.

Η TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την συμμόρφωση με αυτόν.

Google Analytics Cookies

Η Εταιρεία μας συχνά κάνει χρήση των τεχνολογιών Google Analytics cookies.
Χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας αλλά και για την βελτίωση της ώστε να την κάνουν πιο φιλική προς το χρήστη. Αυτά τα cookies συλλέγουν επιπλέον δεδομένα, όπως: τεχνικά χαρακτηριστικά, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν οι χρήστες, τη συσκευή που χρησιμοποιούν οι χρήστες, από ποια ιστοσελίδα κατευθύνθηκαν στο tlsolutions.gr, ποιές σελίδες επισκέφτηκαν, πότε τις επισκέφτηκαν και για πόσο χρονικό διάστημα.

Άσκηση δικαιωμάτων του χρήστη – Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να απευθυνθείτε εγγράφως στην Εταιρεία μας και στον αρμόδιο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή ταχυδρομικά στα γραφεία μας στην οδό Κολοκοτρώνη 21, Αθήνα Αττικής, ΤΚ 10562 και Αργολίδος 68, Αμπελόκηποι Αττικής, ΤΚ 11523.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητά σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς, από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα της να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα πολιτική και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών της, την εναρμόνιση της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εσωτερικής και κοινοτικής) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ελέγχετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί.

Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κολοκοτρώνη 21, Αθήνα Αττικής, 10562
Εmail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: 2155003740

B) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.