Η TLS Φοροτεχνική Συμβουλευτική είναι η εξέλιξη της εταιρείας που ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί σήμερα την πλέον αξιόπιστη σύμβουλο σε παροχή εξειδικευμένων φορολογικών, λογιστικών & οικονομικών εν γένει υπηρεσιών. Με απόλυτη προσαρμογή στα δεδομένα και απαιτήσεις της κάθε οντότητας και ενδελεχή εξέταση όλων το παραμέτρων της κείμενης νομοθεσίας. Με την εξατομικευμένη αυτή προσαρμογή η εταιρεία μας αποτελέι σημείο αναφοράς σε επιλύσεις σύνθετων θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων αλλά και συνήθους επιχειρηματικής δράσης.

Οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους ενώ εξυπηρετούμε πάσης φύσεως νομικές και εταιρικές μορφές καθώς και με πελάτες - φυσικά πρόσωπα με επαγγελματική δραστηριότητα ή που αντιμετωπίζουν φορολογικό έλεγχο με πολύπλοκα ζητήματα.

Το μέγεθος της εταιρείας μας επιτρέπει την απόλυτη κατανόηση και ταύτιση με τις ανησυχίες του πελάτη μας. Με αυτό ως δεδομένο προσαρμόζουμε την βέλτιστη λύση εξετάζοντας κάθε πτυχή της Νομοθεσίας.

Οι λύσεις που δίδονται για λογαριασμό πελατών μας με τη μέθοδο αυτή αποτελεί για εμάς την καλύτερη επιβράβευση.